Tweede Extra Algemene ledenvergadering VOPN

Nadat er op woensdag 9 oktober op de extra ALV van de VOPN onvoldoende leden aanwezig waren om te stemmen over de statutenwijziging, organiseren wij een tweede extra ALV voorafgaand aan het VOPN congres op zaterdag 2 november op het MBO College - Fraijlemaborg 135 - Amsterdam Zuidoost (zie bijlage voor routebeschrijving en stukken: alleen te zien voor leden na inloggen! ) 

 
De afgelopen maanden is het VOPN bestuur intensief bezig geweest met wijzigingsvoorstel van de statuten betreffende de artikelen 3 (doel) en 5 (lidmaatschap).
Voor het wijzigen van de statuten is er in deze ALV 2/3 aanwezigheid van de VOPN leden vereist. Indien dit aantal (60 leden ) op deze ALV niet bereikt wordt, wordt de vergadering gesloten en wordt de statutenwijziging opnieuw in stemming gebracht op de ALV van 2 november tijdens het VOPN congres.
 
 
Aanleiding waren de opmerkingen en vragen die het bestuur had gekregen van de Commissie Aanmelding en Registratie ( Commissie A&R: Herman Prust, Ina Zeitlin en Erica Bohnen) naar aanleiding van hun onderzoek naar het aanpassen van de lidmaatsschaps-eisen voor de VOPN. Daarnaast  moesten de statuten ook worden aangepast om te voldoen aan Europese regelgeving daar waar het gaat om privacy en donateurs .
 
De commissie A&R had twee belangrijke opmerkingen/vragen voor het bestuur: 
 
1) de lidmaatsschaps-eisen konden niet aangepast omdat ze in de statuten waren opgenomen. Advies Commissie A&R was de aanmeld-eisen uit de statuten halen en onder te brengen in Ledenreglement. Om te zorgen dat de we op die manier de lidmaatschapseisen kunnen aanpassen en eventueel in de toekomst wijzigen.  
 
 
2) wil en kan de VOPN vereniging een controlerende taak op zich nemen als het gaat om het  “bevorderen van een kwalitatief hoogwaardige toepassing van de oplossingsgerichte  benadering”.
 

Advies van de commissie: de controlerende taak lijkt niet haalbaar en wenselijk en haal deze uit de uit de doelstelling van de vereniging. Pas de formulering van Artikel 3 daarop aan. 

Het bestuur heeft deze aanbevelingen van de commissie A&R overgenomen en tot uitvoer gebracht in bijgaand voorstel voor het wijzigen van de statuten. De notaris heeft een voorstel gedaan voor het aanpassen van de statuten, daar waar het gaat om nieuwe Europese regelgeving. 

 

Bijgaand vindt u het wijzigingsvoorstel van de statuten, het nieuwe ledenreglement en de notulen van de vorige ALV . 

Agenda: 

1) Notulen van de ALV van 14 maart 2019

2) Wijzigingsvoorstel statuten  artikel 3 en 5 en nieuw Ledenrglement

3) Rondvraag en sluiting vergadering