Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden VOPN
 
    1. Algemene voorwaarden 
 
        1. 1.1.  De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen de Vereniging Oplossingsgerichte Professionals, hierna te noemen: de VOPN en een deelnemer aan een bijeenkomst van de VOPN als bedoeld in 1.2, tenzij van deze voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 
        2. 1.2.  De Privacyverklaring is behalve op deelnemers van bijeenkomsten tevens van toepassing op leden van de VOPN die bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn. 
        3. 1.3.  De VOPN verklaart deze algemene voorwaarden van toepassing op alle masterclasses, cursussen, studiedagen, congressen, symposia, trainingen, e-learning, blended learning, toetsen en bijeenkomsten in het open aanbod van de VOPN waarvoor men zich individueel bij de VOPN kan inschrijven. Onder bijeenkomsten worden alle hierboven genoemde evenementen verstaan. 
        4. 1.4.  De door de VOPN opgeslagen versie van een elektronisch bericht geldt als bewijs, behoudens tegenbewijs door de deelnemer. Een door de VOPN verzonden bericht wordt geacht te zijn ontvangen door de deelnemer op de dag van verzending, tenzij de deelnemer bewijst dat deze communicatie niet ontvangen is. Voor zover de communicatie niet ontvangen is als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van de deelnemer komt dit voor risico van de deelnemer. 
 
    2. Offertes en aanbieding 
        1. 2.1.  De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn, indien van toepassing, inclusief btw en andere heffingen van overheidswege, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 
        2. 2.2.  Voor cursussen, bijeenkomsten, congressen, studiedagen, trainingen en toetsen met open inschrijving gelden de volgende voorwaarden: 
            1. De deelnemer schrijft zich in voor een bijeenkomst door het (online) invullen en verzenden van een inschrijfformulier. 
            2. Telefonisch reserveren is niet mogelijk. 
            3. Alle inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. 
            4. Na ontvangst van het inschrijfformulier stuurt de VOPN een automatisch gegenereerde bevestiging van inschrijving per e-mail naar de deelnemer. Deze bevestiging vindt plaats onder de opschortende voorwaarde van doorgang van de bijeenkomst, betaling, beschikbaarheid van plaats en het voldoen aan de specifieke toelatingseisen die eventueel op de bijeenkomst van toepassing zijn. 
            5. Circa twee weken voor aanvang van de bijeenkomst ontvangt de deelnemer bericht over doorgang van de bijeenkomst met nadere informatie (indien van toepassing). 
            6. 6. De betaling geschiedt volgens iDeal, creditcard overboeking of automatische incasso. Deelnemer is verantwoordelijk voor de betaling of de mogelijkheid tot incassering. 
 
 
3. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst 
3.1. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst door de VOPN 
De VOPN is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, onder meer, maar niet uitsluitend, indien: 
    1. Er naar het oordeel van de VOPN onvoldoende inschrijvingen zijn voor een bijeenkomst. 
    2. De deelnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt. 
    3. Na het sluiten van de overeenkomst de VOPN ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de deelnemer de verplichtingen niet zal nakomen. 
    4. De deelnemer bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. 
    5. Door de vertraging aan de zijde van de deelnemer niet langer van de VOPN kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen. 
Voor zover de deelnemer voorafgaand aan de bijeenkomst zijn (financiële) verplichtingen jegens de VOPN niet is nagekomen, is de VOPN gerechtigd de deelnemer toegang te weigeren. Deelnemer is desondanks gehouden hetgeen bij hem in rekening is gebracht te voldoen. 
3.2. Bedenktermijn, opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst door de deelnemer 
    1. Annuleren op grond van het herroepingsrecht tot 14 dagen na aanmelding kan alleen schriftelijk of per e-mail. Als annuleringsdatum geldt de datum van ontvangst van de e- mail van de deelnemer. 
    2. Bij annulering na 14 dagen tot 5 weken voor aanvang van de opleiding/cursus/training/toets is de deelnemer aan de VOPN €35,00 administratiekosten verschuldigd. 
    3. Bij annulering na 14 dagen binnen 5 weken voor het begin van de bijeenkomst is de deelnemer de volledige prijs verschuldigd. 
    4. Indien de deelnemer annuleert binnen 5 weken voor het begin van de bijeenkomst en een vervanger voordraagt die aan de gestelde toelatingseisen voldoet en de VOPN hiervan uiterlijk 2 weken voor de aanvangsdatum op de hoogte stelt, is de deelnemer geen kosten aan de VOPN verschuldigd. 
    5. Een door de deelnemer voorgedragen vervanger die aan de gestelde toelatingseisen voldoet, heeft voorrang op een vervanger van de wachtlijst van de VOPN, mits de VOPN hiervan tijdig (uiterlijk 2 weken voor de aanvangsdatum) op de hoogte is gesteld. Of een vervanger aan de toelatingseisen voldoet, is ter beoordeling van de VOPN. De toelatingseisen staan, indien van toepassing, beschreven op de website van de VOPN bij de betreffende informatie. 
 
    4. Uitval docent door overmacht 
Bij uitval van een docent door overmacht zal de VOPN zich tot het uiterste inspannen om adequate vervanging te regelen. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, zal de VOPN zo spoedig mogelijk met een alternatieve lesdatum komen. 
 
    5. Betaling en incassokosten 
De betaling geschiedt volgens iDeal, creditcard overboeking of automatische incasso. Deelnemer is verantwoordelijk voor de betaling of de mogelijkheid tot incassering. Indien de deelnemer in gebreke blijft dan is de deelnemer van rechtswege in verzuim. De deelnemer is dan de wettelijke kosten van rente en van niet tijdige betaling en de daaruit volgende incassokosten verschuldigd overeenkomstig het wettelijk Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
 
    6. Auteursrecht 
Het auteursrecht op de door de VOPN uitgegeven brochures en cursusmateriaal berust bij de VOPN, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de VOPN zullen door de deelnemer geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd. 
 
    7. Beperking aansprakelijkheid 
De VOPN is nimmer aansprakelijk voor schade welke de deelnemer lijdt tijdens de uitvoering van de overeenkomst, tenzij deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van de VOPN of door haar ingeschakelde derden. De VOPN is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade dan wel letselschade of derving van inkomsten. 
 
    8. Privacy verklaring 
    • De VOPN verwerkt persoonsgegevens om uitvoering te kunnen geven aan overeenkomsten als bedoeld in artikel 1, lid 1.1 (verder te noemen: de overeenkomst). 
    • De VOPN draagt er als gegevensverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zorg voor dat de persoonsgegevens goed worden beschermd. 
    • Gegevens worden niet langer bewaard dan nodig en er worden niet meer gegevens verzameld dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking. 
    • De VOPN neemt technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat alleen persoonsgegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, daaronder begrepen verslaglegging van bijeenkomsten. Het gebruik van foto’s en ander beeldmateriaal van bijeenkomsten voor andere doeleinden dan verslaglegging vindt alleen met toestemming van de betrokkenen plaats. 
    • De VOPN verstrekt geen gegevens aan derden, tenzij dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. 
    • Op verzoek van een lid/deelnemer zal rectificatie, aanpassing en of wissen van de gegevens, alsmede inzage worden verleend. De stafmedewerker van de VOPN is daarvoor de contactpersoon. 
 
9. Geschillen 
De VOPN hecht aan tevreden relaties. Waar gewerkt wordt, kunnen echter misverstanden ontstaan of kunnen fouten worden gemaakt. Indien een deelnemer ontevreden is over onze producten of diensten, kan hij contact opnemen met de betreffende medewerker(s) of een formele klacht indienen. . 
Op alle met de VOPN gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De klachtenprocedure sluit niet uit dat deelnemer zich tot de burgerlijke rechter kan wenden. 
10. Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld op 26 augutus 2018. 
 
 
 
Disclaimer
 
VOPN is niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van deze
geplaatste informatie. Bezoekers van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten
ontlenen aan de door VOPN aangeboden informatie, of de gevolgen van eventuele via
deze informatie ontstane transacties.
 
Privacy
Privacy policy voor bezoekers van vopn.nl 
De Privacy Policy geldt voor iedereen die de website bezoekt.
 
1. Beheer
De website VOPN staat onder  beheer van het bestuur van de VOPN. De contactgegevens zijn te vinden op vopn.nl
 
2. Gegevens van bezoekers
2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan oplossingsgerichte-therapie.nl  worden permanent bewaard.
2b VOPN zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.
2c VOPN kan de gegevens die door de bezoeker verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:
- Het sturen van één of meerdere mails met informatie over een bijeenkomst waarvoor er een aanmelding heeft plaatsgevonden.
- Het sturen van één of meerdere mails als reactie op een mail van een bezoeker, via bijvoorbeeld het contactformulier.
 -Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een bijeenkomst, blog etc. waarvan VOPN denkt dat het een positieve bijdrage kan zijn voor de bezoeker.
2d. Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de bezoeker aan VOPN zijn verstrekt zullen nooit zonder schriftelijke toestemming  aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter een uitzondering op deze regel: Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.
 
3. Cookies
3a VOPN.nl maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan vopn.nl  de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn. Via de website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
3b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen.
3c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.
 
4. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze privacy policy terecht bij het bestuur van de VOPN. De contactgegevens staan vermeld op de website.
 
5. Disclaimer
VOPN is gerechtigd de inhoud van de privacy policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.